Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia

Idź do spisu treści

Menu główne

Stowarzyszenie

STATUT STOWARZYSZENIA
WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIASTA RADOMIA


Realizując konstytucyjne prawo obywateli do czynnego, zorganizowanego uczestniczenia w życiu publicznym oraz nieskrępowanego wyrażania zróżnicowanych poglądów tworzy się dobrowolne, trwałe Stowarzyszenie działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001. Nr. 79 poz. 855) oraz niniejszego Statutu.

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia i jest zwane w dalszej części niniejszego Statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
3. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem: „Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia”.


§ 2.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Miasta Radomia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami Miasta Radomia.


§ 3.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Radom.


§ 4.

Stowarzyszenie może tworzyć związki z innymi organizacjami.


§  5.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. W sprawach nie uregulowanych w statucie, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855).


§ 6.

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy.

Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


§ 7.

Celem działania stowarzyszenia jest w szczególności:
1/ propagowanie idei samorządności,
2/ prowadzenie działalności na rzecz edukacji obywatelskiej i samorządowej,
3/ budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami miasta Radomia,
4/ pomoc mieszkańcom powiatu w załatwianiu spraw urzędowych,
5/ działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców miasta,
6/ występowanie w obronie praworządności i przestrzegania praw obywatelskich oraz interesu publicznego społeczności lokalnej,
7/ podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz rewaloryzację wartości przyrodniczych na terenie miasta,
8/ dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz regionalnych tradycji i zwyczajów ludowych,
9/ edukacja ekologiczna i regionalna,
10/ współdziałanie z samorządem terytorialnym.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1/ działalność własną członków,
2/ współpracę z innymi stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi, których zakres działania odpowiada zakresowi działań podejmowanych przez Stowarzyszenie,
3/ pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do realizacji celów statutowych,
4/ organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych
i charytatywnych,
5/ prowadzenie działalności wydawniczej wspomagającej realizację celów statutowych Stowarzyszenia w szczególności w formie informatorów, biuletynów i ulotek,
6/ prowadzenie akcji promocyjnych,
7/ udział w wyborach samorządowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby, które:
a/ ukończyły 16 lat,
b/ akceptują Deklarację Programową Inicjatywy Społecznej Wspólnota Samorządowa Miasta Radomia przyjętą na spotkaniu założycielskim w dniu 7 sierpnia 2003 roku w Radomiu, stanowiącą integralną część niniejszego Statutu,
c/ akceptują niniejszy Statut,
d/ podpiszą i złożą deklarację członkowską,
e/ uzyskają poparcie dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu nowego członka, z zastrzeżeniem postanowień § 12.
3. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego w ciągu 14 dni.
4. Osoby, którym Zarząd Stowarzyszenia nie przyznał członkostwa, mają prawo odwołania się od uchwały w tej sprawie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.


§ 10.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/ Członków zwyczajnych,
b/ Członków honorowych,
c/ Członków wspierających.

2. Założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
3. Członkom wspierającym i honorowym przysługuje prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie.
4. Członkowie wspierający i honorowi uczestniczą w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.


§ 11.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla lokalnej społeczności. Godność członka honorowego nadaje WZC, na wniosek ZS.
2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która wspiera materialnie lub merytorycznie działalność Stowarzyszenia oraz spełnia warunki określone w § 10 (§ 10 ust. 1 pkt a/ nie dotyczy osób prawnych).
3. Osoby prawne działają poprzez swoich upełnomocnionych przedstawicieli.


§ 12.

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a/ brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b/ brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
c/ wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
d/ uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności oraz zapoznawać się z wszelkimi dokumentami Stowarzyszenia,
e/ brać udział w pracach Zarządu z głosem doradczym.
2. Członkowie mają obowiązek:
a/ dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
b/ przestrzegania Statutu,
c/ realizowania celów Stowarzyszenia,
d/ brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
e/ wnoszenia składek członkowskich, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.


§ 13.

1. Członkostwo ustaje wskutek:
a/ śmierci członka,
b/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
c/ wykreślenia z listy członków.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
a/ nie przestrzega postanowień statutowych,
b/ podejmuje działania sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
3. Uchwałę w sprawach pozbawienia członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Sprawy sporne rozstrzygane są przez Sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia.


Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia


§ 14.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie Członków (WZC),
b/ Zarząd Stowarzyszenia (ZS),
c/ Komisja Rewizyjna (KR).
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów,
w oparciu o liczbę uzyskanych głosów na podstawie protokołu z ostatniego walnego zebrania wyborczego. W wypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.
3. Członkowie ZS i KR wybierani są zwykłą większością głosów przez WZC w głosowaniu tajnym.
4. Kadencja ZS i KR trwa 4 lata. Jeśli WZC nie wybierze w wyznaczonym terminie nowych składów władz Stowarzyszenia, kadencja urzędującego składu zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 4 lata.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest wyłącznie Prezes ZS lub wskazany przez niego wiceprezes.


§ 15.

Do kompetencji WZC należy:
a/ uchwalanie zmian Statutu,
b/ wybór oraz odwoływanie Prezesa ZS, członków ZS i KR oraz dokonywanie zmian w ich składach,
c/ uchwalanie programów działania Stowarzyszenia oraz ich zmian,
d/ podejmowanie decyzji o utworzeniu związku z innymi organizacjami i wybór przedstawicieli do tego związku,
e/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności ZS i KR,
f/ udzielanie absolutorium dla ZS na wniosek KR,
g/ decydowanie o wszelkich sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala kompetencji dla innych władz Stowarzyszenia.


§ 16.

1. WZC zwoływane jest przez ZS obligatoryjnie nie rzadziej niż raz na  rok z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.
2. O terminie WZC zawiadamia delegatów ZS najpóźniej 7 dni przed terminem zebrania, podając pierwszy i drugi termin zebrania.
3. ZS jest zobowiązany zwołać w terminie 14 dni WZC na pisemny wniosek 1/3 delegatów lub KR. O terminie tak zwołanego zebrania zawiadamia ZS w sposób określony w ust. 2.
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 dołącza się porządek obrad. Porządek obrad może zostać przez WZC zmieniony lub rozszerzony.
5. Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
6. Do zmiany Statutu, odwołania członka władz Stowarzyszenia oraz rozwiązania Stowarzyszenia niezbędna jest bezwzględna  większość  głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
7. W drugim terminie WZC ma prawo podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych delegatów z wyłączeniem spraw określonych w ust.6.
8. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że WZC postanowi inaczej.


§ 17.

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji i zadań ZS należy:
a/ kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b/ wykonywanie uchwał WZC,
c/ składanie sprawozdań na WZC ze swojej działalności,
d/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e/ przygotowanie rocznego planu finansowego oraz okresowych programów działania,
f/ zwoływanie sprawozdawczego WZC raz w roku, w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku,
g/ zawieranie umów i podejmowanie zobowiązań w ramach rocznego planu finansowego i zgodnych z zatwierdzonym programem działania,
h/ informowanie na bieżąco członków o swojej działalności, systematycznie zasięganie ich opinii oraz przyjmowanie wniosków,
i/ podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
j/ podejmowanie uchwał w sprawie zlecania wykonania prac osobom fizycznym i prawnym,
k/ podejmowanie, na podstawie upoważnienia WZC, uchwał w sprawie składek członkowskich,
l/ zatwierdzanie wydatków i bilansu,
m/ współpraca z organizacjami  Wspólnoty Samorządowej w innych powiatach.


§ 18.

1. ZS składa się z 5 członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa wybranego bezpośrednio przez WZC.
2. ZS konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od wyborczego WZC wybierając wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia ZS zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Pracami ZS kieruje Prezes lub podczas jego nieobecności wiceprezes.
5. Uchwały ZS zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków ZS. ZS może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
6. Jeżeli ZS obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana na piśmie nieobecnym członkom ZS, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały.
7. W posiedzeniach ZS mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez ZS.
8. Posiedzenia ZS mają charakter otwarty dla członków Stowarzyszenia.

§ 19.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. KR składa się z 3 członków Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Do kompetencji KR należy:
a/ przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,
b/ składanie sprawozdań na WZC ze swojej działalności,
c/ występowanie do ZS z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
d/ prawo żądania zwołania WZC w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez ZS z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania ZS,
e/ zwoływanie WZC w razie nie zwołania go przez ZS w terminie i trybie ustalonym statutem,
f/ składanie na WZC wniosków o uchylenie uchwał ZS sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub celami Stowarzyszenia,
g/ składanie na sprawozdawczym WZC wniosków w sprawie absolutorium dla ZS.
4. Do kompetencji KR należy również ocenianie postępowania członków Stowarzyszenia co do zgodności z zasadami i celami statutu oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia i występowanie w tych sprawach z wnioskami do ZS.
5. Uchwały KR są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu KR.


§ 20.

1. Członkostwo w ZS i KR ustaje na skutek:
a/ upływu kadencji,
b/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c/ zrzeczenia się udziału w tych władzach,
d/ odwołania przez WZC.
2. Członek ZS i KR nie może być pozbawiony członkostwa poprzez wykreślenie z listy członków.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia


§ 21.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a/ ze składek członkowskich,
b/ ze świadczeń członków, którzy wspierają Stowarzyszenie,
c/ z darowizn,
d/ z dotacji i subwencji,
e/ z zapisów,
f/ z dochodów z nieruchomości i rzeczy ruchomych,
g/ ze zbiórek publicznych.

§ 22.

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania. Dokumenty dotyczące spraw majątkowych podpisuje minimum dwóch członków zarządu w tym obligatoryjnie skarbnik.
2. Inne osoby będące członkami Stowarzyszenia mogą dokonywać czynności prawnych
w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd.
3. Decyzje majątkowe przekraczające kwotę uchwaloną przez WZC a w szczególności dotyczące zaciągania przez Stowarzyszenie zobowiązań podejmuje WZC.

Rozdział VI
Zamiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 23.

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje WZC w trybie określonym w niniejszym Statucie.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik
i sekretarz Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe


§ 24.

1. Komitet Założycielski pełni funkcję tymczasowego zarządu do czasu wyboru władz Stowarzyszenia na pierwszym wyborczym Walny Zebraniu Członków.
2. Komitet Założycielski jest zobowiązany zwołać zebranie wyborcze WZC w terminie 30 dni od daty zarejestrowania Stowarzyszenia.


          Protokolant                                                                                                Przewodniczący Zebrania
          Kazimierz Staszewski                                                                                   Krzysztof Sońta
    
                                                                                                                      Ryszard Fałek    

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego